فرم عضویت اولیه در مجمع رشد و آبادانی

فرم عضویت اولیه در مجمع رشد و آبادانی شاهرود
(تکمیل این فرم به معنای درخواست پذیرش اولیه می باشد و ثبت نام نهایی بعد از مراجعه حضوری به دفتر امکانپذیر است)

فرم عضویت در مجمع رشد و آبادانی شاهرود(فرم اصلی)