اهداف و راهبرد مجمع رشد و آبادانی شاهرود (مرآش)

اهداف:

 1. سازماندهی آحاد مردم
 2. افزایش مشارکت مردمی
 3. ارتقاء سطح آگاهی مردم نسبت به حقوق شهروندی
 4. بهینه نمودن فرهنگ مطالبه گری
 5. بالا بردن امید به زندگی و نشاط در بین اقشار مردم
 6. تولید و اصلاح فرهنگ جامعه
 7. شناسایی و حل مشکلات و معضلات جامعه با مشارکت مردم جهت نیل به توسعه پایدار
 8. نظارت مردمی بر عملکرد دستگاه های دولتی و خصوصی به منظور احیاء سهم مردم در مدیریت شهری

راهبرد:

 1. حمایت و تقویت سمن ها
 2. سازماندهی جامعه هدف
 3. ایجاد کارگروه های پژوهشی بر اساس قوانین مربوطه و منطبق برشرح وظایف و اهداف و روش های ذکرشده در این آیین نامه